રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 45Total Visitors are 3358531 Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ
જિલ્લોએક પણ ઇમેજ ન હોય એવા કામોકામ શરૂ થયા પહેલાની ઇમેજ વાળા કામોકામ પ્રગતિમાં હોય ત્યારની ઇમેજ વાળા કામોપૂર્ણ થયેલ કામની ઇમેજ વાળા કામોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ. આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1. દાહોદ34661180318107854054941616617836વિગતવાર
2. બનાસકાંઠા249941451103737973514845845256વિગતવાર
3. ખેડા9431458462176335543216415078486વિગતવાર
4. મહેસાણા22033388888233403042430781380વિગતવાર
5. મહિસાગર10581119535174433242990359739176વિગતવાર
6. અમદાવાદ15541288687100833232697568708576વિગતવાર
7. પંચમહાલ1782087343100126842520446212150વિગતવાર
8. આણંદ26302736425231012390361096545વિગતવાર
9. કચ્છ4191476354100825342257509914764વિગતવાર
10. સાબરકાંઠા106860525379722312162356960467વિગતવાર
11. સુરત103386837460522372114515381410વિગતવાર
12. વડોદરા11918529152225162075435621514વિગતવાર
13. અરવલ્લી14593264866023161958276836564વિગતવાર
14. પાટણ13444064744420931860447436930વિગતવાર
15. ભાવનગર110661722565721451819467666080વિગતવાર
16. છોટાઉદેપુર9701233197420461809401420000વિગતવાર
17. અમરેલી66579819868820041711437940670વિગતવાર
18. ભરુચ56492411538718151698406929436વિગતવાર
19. સુરેન્દ્રનગર421112737582519371668474988517વિગતવાર
20. જુનાગઢ11104075656620251545397012770વિગતવાર
21. નર્મદા235125536355317031493284490000વિગતવાર
22. રાજકોટ14822533414418801449458296273વિગતવાર
23. વલસાડ31785133866214151368329448271વિગતવાર
24. તાપી6911179327313101299387998746વિગતવાર
25. જામનગર10523845417515621289256570869વિગતવાર
26. ગાંધીનગર41990532247914171268229495414વિગતવાર
27. નવસારી969586324412161179270010073વિગતવાર
28. ગીર સોમનાથ53059420047513651063253161859વિગતવાર
29. બોટાદ452305161334922788208108965વિગતવાર
30. દેવભૂમિ દ્વારકા52221884235905749220045257વિગતવાર
31. મોરબી47240848162988737206754123વિગતવાર
32. ડાંગ35122247148657593233164500વિગતવાર
33. પોરબંદર49016853156769571176465499વિગતવાર
Total3236824324657520938705366183212686198376વિગતવાર