રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 1Total Visitors are 2287496Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ800વિગતવાર
4રાજકોટ300વિગતવાર
6જુનાગઢ500વિગતવાર
10અમદાવાદ600વિગતવાર
11ગાંધીનગર100વિગતવાર
12મહેસાણા100વિગતવાર
17દાહોદ14000વિગતવાર
20આણંદ400વિગતવાર
24ભરુચ200વિગતવાર
32નર્મદા100વિગતવાર
41અરવલ્લી400વિગતવાર
44મોરબી200વિગતવાર
47બોટાદ100વિગતવાર
Work on Map HyperLink