રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 1115Total Visitors are 2860511 Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ19651918383090754વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર15631426386016668વિગતવાર
3જામનગર1009913194660648વિગતવાર
4રાજકોટ14931298314821146વિગતવાર
5પોરબંદર582500278110023વિગતવાર
6જુનાગઢ15771323253778026વિગતવાર
7અમરેલી15951388327146074વિગતવાર
8ભાવનગર15081252334493920વિગતવાર
10અમદાવાદ17281422266412210વિગતવાર
11ગાંધીનગર910838137500000વિગતવાર
12મહેસાણા25292300290246060વિગતવાર
13પાટણ20671885367738782વિગતવાર
14બનાસકાંઠા36673333692970259વિગતવાર
15સાબરકાંઠા18611818270739178વિગતવાર
16પંચમહાલ21712051361085000વિગતવાર
17દાહોદ43353972514234186વિગતવાર
19ખેડા26402443295657090વિગતવાર
20આણંદ20681724237598542વિગતવાર
22વડોદરા15421377256808688વિગતવાર
23સુરત17641644313674697વિગતવાર
24ભરુચ13791359321695222વિગતવાર
26વલસાડ11091108237500000વિગતવાર
31ડાંગ616534212153960વિગતવાર
32નર્મદા12911207246022446વિગતવાર
33નવસારી883877192498572વિગતવાર
34તાપી12201143329748485વિગતવાર
41અરવલ્લી17961495217777027વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ1115842180819113વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર16611584342500000વિગતવાર
44મોરબી792657162555669વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા847688177914937વિગતવાર
46મહિસાગર31972599297288220વિગતવાર
47બોટાદ814686169170679વિગતવાર