રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 3Total Visitors are 3282418 Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ
જિલ્લોએક પણ ઇમેજ ન હોય એવા કામોકામ શરૂ થયા પહેલાની ઇમેજ વાળા કામોકામ પ્રગતિમાં હોય ત્યારની ઇમેજ વાળા કામોપૂર્ણ થયેલ કામની ઇમેજ વાળા કામોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ. આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1. દાહોદ35151167289103254054941616617836વિગતવાર
2. બનાસકાંઠા249741451103037893514845845256વિગતવાર
3. ખેડા9481433419169835253212415720786વિગતવાર
4. મહેસાણા22423338784233413031426700143વિગતવાર
5. મહિસાગર10851083498170033102982356956011વિગતવાર
6. અમદાવાદ1573125962294733102678564431665વિગતવાર
7. પંચમહાલ180208432283026802518445712150વિગતવાર
8. આણંદ25182716224229792273346646255વિગતવાર
9. કચ્છ422146534698825182217500173184વિગતવાર
10. સાબરકાંઠા106956623775121682150353310467વિગતવાર
11. સુરત102087136954221712069513101535વિગતવાર
12. વડોદરા11508529152124752055421051263વિગતવાર
13. અરવલ્લી13873184665222291943272836564વિગતવાર
14. પાટણ13254024641720511856444897747વિગતવાર
15. છોટાઉદેપુર9701233197420461804401020000વિગતવાર
16. ભાવનગર108661221263621121791462364723વિગતવાર
17. અમરેલી60778719263719001678421768811વિગતવાર
18. ભરુચ55792611538718101674400497658વિગતવાર
19. સુરેન્દ્રનગર393111536979418941665474985987વિગતવાર
20. જુનાગઢ10893785356319751499384562770વિગતવાર
21. નર્મદા222125435954916901493284490000વિગતવાર
22. રાજકોટ13732513414117661433454505840વિગતવાર
23. વલસાડ33584533562014081366328350271વિગતવાર
24. તાપી7011189125613111300388068946વિગતવાર
25. ગાંધીનગર54682729537714021267228539414વિગતવાર
26. નવસારી979586224412161179270010073વિગતવાર
27. ગીર સોમનાથ52658819345813451054251631620વિગતવાર
28. જામનગર679365541731171967238184094વિગતવાર
29. દેવભૂમિ દ્વારકા51720980218887746219745257વિગતવાર
30. મોરબી47140848162987740204755263વિગતવાર
31. બોટાદ453285143325902733191288773વિગતવાર
32. ડાંગ35222247143657592232664500વિગતવાર
33. પોરબંદર45416551150723584178568078વિગતવાર
Total3172823954624919999691536100412540002940વિગતવાર