રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 2Total Visitors are 2530875Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
2સુરેન્દ્રનગર200વિગતવાર
5પોરબંદર34000વિગતવાર
6જુનાગઢ1000વિગતવાર
7અમરેલી2900વિગતવાર
8ભાવનગર700વિગતવાર
10અમદાવાદ100વિગતવાર
11ગાંધીનગર200વિગતવાર
14બનાસકાંઠા9500વિગતવાર
17દાહોદ33228094515વિગતવાર
19ખેડા900વિગતવાર
20આણંદ27500વિગતવાર
22વડોદરા100વિગતવાર
23સુરત200વિગતવાર
26વલસાડ200વિગતવાર
31ડાંગ100વિગતવાર
32નર્મદા200વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા500વિગતવાર
46મહિસાગર700વિગતવાર
Work on Map