રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 538Total Visitors are 2551742Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ19441917384172480વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર15601427386457562વિગતવાર
3જામનગર1009907194180648વિગતવાર
4રાજકોટ14691296313882788વિગતવાર
5પોરબંદર575493229512325વિગતવાર
6જુનાગઢ15651326254328026વિગતવાર
7અમરેલી15551388327146074વિગતવાર
8ભાવનગર15061283334291120વિગતવાર
10અમદાવાદ17271423266562210વિગતવાર
11ગાંધીનગર914838137500000વિગતવાર
12મહેસાણા25272267286916060વિગતવાર
13પાટણ20551891363374157વિગતવાર
14બનાસકાંઠા36353298683529928વિગતવાર
15સાબરકાંઠા18601819271092178વિગતવાર
16પંચમહાલ21462052361316000વિગતવાર
17દાહોદ43353973514795886વિગતવાર
19ખેડા27332437294929090વિગતવાર
20આણંદ21531730239054702વિગતવાર
22વડોદરા15141378256909000વિગતવાર
23સુરત17571638312499697વિગતવાર
24ભરુચ13651345318305222વિગતવાર
26વલસાડ11061096237500000વિગતવાર
31ડાંગ616535212573960વિગતવાર
32નર્મદા12751195245522446વિગતવાર
33નવસારી877876192498572વિગતવાર
34તાપી12421176337289501વિગતવાર
41અરવલ્લી17741488221684363વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ1086837179677113વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર16611584342500000વિગતવાર
44મોરબી788656162336901વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા827692177314900વિગતવાર
46મહિસાગર31962602298796620વિગતવાર
47બોટાદ767669164853870વિગતવાર
Work on Map