રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 5Total Visitors are 3444379 Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ
જિલ્લોએક પણ ઇમેજ ન હોય એવા કામોકામ શરૂ થયા પહેલાની ઇમેજ વાળા કામોકામ પ્રગતિમાં હોય ત્યારની ઇમેજ વાળા કામોપૂર્ણ થયેલ કામની ઇમેજ વાળા કામોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ. આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1. દાહોદ34551208349108654054941616617836વિગતવાર
2. બનાસકાંઠા249941451103737973514845845256વિગતવાર
3. ખેડા9421473485179535753229417382410વિગતવાર
4. મહિસાગર10901140556179433823044359820676વિગતવાર
5. મહેસાણા22203418891333852993432799255વિગતવાર
6. અમદાવાદ16511310750106434502781577946689વિગતવાર
7. પંચમહાલ1892089344102826972532446212150વિગતવાર
8. આણંદ24503077642431092443372497895વિગતવાર
9. કચ્છ4281480357102525502271515123064વિગતવાર
10. સાબરકાંઠા107261725882222572232373870467વિગતવાર
11. સુરત104388038863122592138525430910વિગતવાર
12. વડોદરા12018529152325272105443523346વિગતવાર
13. અરવલ્લી13823326166222521970278529761વિગતવાર
14. ભાવનગર117062223167822291895490094880વિગતવાર
15. પાટણ13404064744920931891455086930વિગતવાર
16. છોટાઉદેપુર93712832100320461809401420000વિગતવાર
17. અમરેલી69179920069220341758458301736વિગતવાર
18. સુરેન્દ્રનગર448113138184219711699487223684વિગતવાર
19. ભરુચ56692211538718151698411286636વિગતવાર
20. જુનાગઢ11414105657220611574403800046વિગતવાર
21. રાજકોટ14992583516319161511478185721વિગતવાર
22. નર્મદા235125636556017031506288990000વિગતવાર
23. વલસાડ35985534466814651365328098271વિગતવાર
24. જામનગર10953855617816071319266937572વિગતવાર
25. તાપી6911179527813101299387998746વિગતવાર
26. ગાંધીનગર41890632347914171267229381414વિગતવાર
27. નવસારી939616324412161179270010073વિગતવાર
28. ગીર સોમનાથ52860120648613731081258341749વિગતવાર
29. બોટાદ470311174344946809211257912વિગતવાર
30. દેવભૂમિ દ્વારકા48524297262907756222605257વિગતવાર
31. મોરબી47141148169992739207454123વિગતવાર
32. ડાંગ34622448158660594233164500વિગતવાર
33. પોરબંદર50616857165792584181340099વિગતવાર
Total3248924556682721581711986252612876579064વિગતવાર