રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 20Total Visitors are 2598445Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ19441916383972480વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર15631426386245562વિગતવાર
3જામનગર1009907194180648વિગતવાર
4રાજકોટ14741300314781586વિગતવાર
5પોરબંદર578495275862325વિગતવાર
6જુનાગઢ15731330255949476વિગતવાર
7અમરેલી15741389327146074વિગતવાર
8ભાવનગર14611239330941120વિગતવાર
10અમદાવાદ17271423266562210વિગતવાર
11ગાંધીનગર914838137500000વિગતવાર
12મહેસાણા25272267286916060વિગતવાર
13પાટણ20551890363274157વિગતવાર
14બનાસકાંઠા36353298683529928વિગતવાર
15સાબરકાંઠા18601814270539178વિગતવાર
16પંચમહાલ21462052361316000વિગતવાર
17દાહોદ43353973514795886વિગતવાર
19ખેડા27332437294929090વિગતવાર
20આણંદ21531730239054702વિગતવાર
22વડોદરા15151378256909000વિગતવાર
23સુરત17561637312499697વિગતવાર
24ભરુચ13761349319278922વિગતવાર
26વલસાડ11171095236952500વિગતવાર
31ડાંગ616535212573960વિગતવાર
32નર્મદા12781199245768046વિગતવાર
33નવસારી878877192498572વિગતવાર
34તાપી12361175337464501વિગતવાર
41અરવલ્લી17761491221998961વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ1098839180402113વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર16611584342500000વિગતવાર
44મોરબી788657162555669વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા828691177015900વિગતવાર
46મહિસાગર31962602298796620વિગતવાર
47બોટાદ768669164853870વિગતવાર
Work on Map