રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 2Total Visitors are 2745677 જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ19581915382053154વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર15631426386070668વિગતવાર
3જામનગર1009907194180648વિગતવાર
4રાજકોટ14891295313981586વિગતવાર
5પોરબંદર580500278110023વિગતવાર
6જુનાગઢ15751323253428026વિગતવાર
7અમરેલી15891388327146074વિગતવાર
8ભાવનગર14801251334691120વિગતવાર
10અમદાવાદ17281422266412210વિગતવાર
11ગાંધીનગર910838137500000વિગતવાર
12મહેસાણા25262299290146060વિગતવાર
13પાટણ20671885367567181વિગતવાર
14બનાસકાંઠા36623325691070259વિગતવાર
15સાબરકાંઠા18611812269939178વિગતવાર
16પંચમહાલ21692053361616000વિગતવાર
17દાહોદ43353972514234186વિગતવાર
19ખેડા27362445295857090વિગતવાર
20આણંદ20871733239748542વિગતવાર
22વડોદરા15401379257108688વિગતવાર
23સુરત17561637312499697વિગતવાર
24ભરુચ13741358321168922વિગતવાર
26વલસાડ11081108237500000વિગતવાર
31ડાંગ616534212153960વિગતવાર
32નર્મદા12921207246022446વિગતવાર
33નવસારી883877192498572વિગતવાર
34તાપી12071156331793485વિગતવાર
41અરવલ્લી18011503224199208વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ1116842180609113વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર16611584342500000વિગતવાર
44મોરબી788657162555669વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા843684176259925વિગતવાર
46મહિસાગર31962601298738220વિગતવાર
47બોટાદ808681167843679વિગતવાર
Work on Map