રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 16Total Visitors are 2661843Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ19591893377403690વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર15631426386070668વિગતવાર
3જામનગર1009907194180648વિગતવાર
4રાજકોટ14791307316681586વિગતવાર
5પોરબંદર578499279962325વિગતવાર
6જુનાગઢ15741323253549526વિગતવાર
7અમરેલી15831388327146074વિગતવાર
8ભાવનગર14641247333141120વિગતવાર
10અમદાવાદ17281422266412210વિગતવાર
11ગાંધીનગર916836137000000વિગતવાર
12મહેસાણા25282271287146060વિગતવાર
13પાટણ20561889362400802વિગતવાર
14બનાસકાંઠા36513313688720259વિગતવાર
15સાબરકાંઠા18611813270089178વિગતવાર
16પંચમહાલ21462052361316000વિગતવાર
17દાહોદ43353973514795886વિગતવાર
19ખેડા27362443295557090વિગતવાર
20આણંદ21561731239548542વિગતવાર
22વડોદરા15341379257109000વિગતવાર
23સુરત17561637312499697વિગતવાર
24ભરુચ13761350319708922વિગતવાર
26વલસાડ11121110237680000વિગતવાર
31ડાંગ616534212153960વિગતવાર
32નર્મદા12791200246268046વિગતવાર
33નવસારી881877192498572વિગતવાર
34તાપી12351174337562486વિગતવાર
41અરવલ્લી17871499223185596વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ1117842180484113વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર16611584342500000વિગતવાર
44મોરબી788657162555669વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા840684176165980વિગતવાર
46મહિસાગર31962602298796620વિગતવાર
47બોટાદ771672164945470વિગતવાર
Work on Map