રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 12Total Visitors are 3138369 Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ
જિલ્લોએક પણ ઇમેજ ન હોય એવા કામોકામ શરૂ થયા પહેલાની ઇમેજ વાળા કામોકામ પ્રગતિમાં હોય ત્યારની ઇમેજ વાળા કામોપૂર્ણ થયેલ કામની ઇમેજ વાળા કામોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ. આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1. દાહોદ3664109025286654034941616617836વિગતવાર
2. બનાસકાંઠા27644114874337843502843750156વિગતવાર
3. ખેડા10821361327155335303211415002996વિગતવાર
4. મહિસાગર11891037467155632872964355361406વિગતવાર
5. મહેસાણા22773107870132262930408608000વિગતવાર
6. પંચમહાલ204207130178526782507442412150વિગતવાર
7. અમદાવાદ224566034639330542377529142089વિગતવાર
8. કચ્છ910111827968924262196490727653વિગતવાર
9. આણંદ24902454820528932148323919215વિગતવાર
10. વડોદરા11598488749924662042419259817વિગતવાર
11. સુરત100386234550121332041491349869વિગતવાર
12. સાબરકાંઠા111952319365021152001321795492વિગતવાર
13. અરવલ્લી14183084060722091939272136564વિગતવાર
14. પાટણ13274024440020391846439083184વિગતવાર
15. છોટાઉદેપુર10971081376619371793401000000વિગતવાર
16. ભાવનગર108957518252620141754449304169વિગતવાર
17. ભરુચ73994511436620051682401084808વિગતવાર
18. સુરેન્દ્રનગર387110532166718601670477013692વિગતવાર
19. અમરેલી68173717452018421631403374500વિગતવાર
20. નર્મદા224124232648016901493284490000વિગતવાર
21. જુનાગઢ10153304852318381457374520868વિગતવાર
22. રાજકોટ13462413112317131437466222436વિગતવાર
23. વલસાડ34682230453113731343318431271વિગતવાર
24. તાપી4211398719913041266383858746વિગતવાર
25. ગાંધીનગર63076319224914121218216182214વિગતવાર
26. નવસારી719555323511861149269982027વિગતવાર
27. ગીર સોમનાથ52057718242913141037246491840વિગતવાર
28. જામનગર84123836861148959236787314વિગતવાર
29. બોટાદ450239123293846750194110367વિગતવાર
30. મોરબી45940140140954744204804083વિગતવાર
31. દેવભૂમિ દ્વારકા56618356151869736213647836વિગતવાર
32. ડાંગ36721443126653592232664500વિગતવાર
33. પોરબંદર43215642117677548154432809વિગતવાર
Total3415322216522216675678785990412297569907વિગતવાર