રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 148Total Visitors are 2369155Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ800વિગતવાર
4રાજકોટ300વિગતવાર
6જુનાગઢ500વિગતવાર
12મહેસાણા100વિગતવાર
15સાબરકાંઠા300વિગતવાર
20આણંદ300વિગતવાર
44મોરબી100વિગતવાર
Work on Map HyperLink