રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 7Total Visitors are 2947211 Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ19651927384290754વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર15631425385716668વિગતવાર
3જામનગર1010913194660648વિગતવાર
4રાજકોટ15111290313041146વિગતવાર
5પોરબંદર587502278799223વિગતવાર
6જુનાગઢ15841316252279026વિગતવાર
7અમરેલી15951388327146074વિગતવાર
8ભાવનગર15201256334748620વિગતવાર
10અમદાવાદ17261420265142910વિગતવાર
11ગાંધીનગર911835137150000વિગતવાર
12મહેસાણા25292294289406357વિગતવાર
13પાટણ20691887367558782વિગતવાર
14બનાસકાંઠા36683334693234259વિગતવાર
15સાબરકાંઠા18461817270639178વિગતવાર
16પંચમહાલ21712053361616000વિગતવાર
17દાહોદ43353973514795886વિગતવાર
19ખેડા26402443295657090વિગતવાર
20આણંદ20701719237582012વિગતવાર
22વડોદરા15431377256808688વિગતવાર
23સુરત17601640312499697વિગતવાર
24ભરુચ13761359321695612વિગતવાર
26વલસાડ11191115238770000વિગતવાર
31ડાંગ619534212553960વિગતવાર
32નર્મદા12911212247092446વિગતવાર
33નવસારી883877192498572વિગતવાર
34તાપી12211157332518485વિગતવાર
41અરવલ્લી17961498220777027વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ1115842180819113વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર16631585342500000વિગતવાર
44મોરબી800657162555669વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા859685175988576વિગતવાર
46મહિસાગર32002601298638220વિગતવાર
47બોટાદ834692170173779વિગતવાર