રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 25Total Visitors are 2779930 જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ19581919382740654વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર15631426386070668વિગતવાર
3જામનગર1009907194180648વિગતવાર
4રાજકોટ14891295313981586વિગતવાર
5પોરબંદર581500278110023વિગતવાર
6જુનાગઢ15761323253428026વિગતવાર
7અમરેલી15941388327146074વિગતવાર
8ભાવનગર14941250334383620વિગતવાર
10અમદાવાદ17281422266412210વિગતવાર
11ગાંધીનગર910838137500000વિગતવાર
12મહેસાણા25262299290146060વિગતવાર
13પાટણ20671886367767181વિગતવાર
14બનાસકાંઠા36653332692770259વિગતવાર
15સાબરકાંઠા18611812269939178વિગતવાર
16પંચમહાલ21692053361616000વિગતવાર
17દાહોદ43353972514234186વિગતવાર
19ખેડા27192442295607090વિગતવાર
20આણંદ20871733239748542વિગતવાર
22વડોદરા15401379257108688વિગતવાર
23સુરત17641645314999697વિગતવાર
24ભરુચ13751356320768922વિગતવાર
26વલસાડ11081108237500000વિગતવાર
31ડાંગ616534212153960વિગતવાર
32નર્મદા12921207246022446વિગતવાર
33નવસારી883877192498572વિગતવાર
34તાપી12171133327073485વિગતવાર
41અરવલ્લી18021501221699208વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ1117841180679113વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર16611584342500000વિગતવાર
44મોરબી792657162555669વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા843685176558925વિગતવાર
46મહિસાગર31962601298738220વિગતવાર
47બોટાદ814685169020679વિગતવાર
Work on Map