રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 1227Total Visitors are 3208604 Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ
જિલ્લોએક પણ ઇમેજ ન હોય એવા કામોકામ શરૂ થયા પહેલાની ઇમેજ વાળા કામોકામ પ્રગતિમાં હોય ત્યારની ઇમેજ વાળા કામોપૂર્ણ થયેલ કામની ઇમેજ વાળા કામોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ. આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1. દાહોદ3611113026992454054941616617836વિગતવાર
2. બનાસકાંઠા26544124985737863504844126156વિગતવાર
3. ખેડા9721411382164535163214415974786વિગતવાર
4. મહિસાગર11401056477161732902985360756276વિગતવાર
5. મહેસાણા22723188178733072956413502118વિગતવાર
6. અમદાવાદ1593114855977831212623550632567વિગતવાર
7. પંચમહાલ178208431681926782509442912150વિગતવાર
8. આણંદ25122535121029292223338652281વિગતવાર
9. કચ્છ543138832791325042219499825184વિગતવાર
10. સાબરકાંઠા111754620969321682135350787816વિગતવાર
11. સુરત99687036452421422055502780035વિગતવાર
12. વડોદરા11458519151724672053421901263વિગતવાર
13. અરવલ્લી14023124263522221940271936564વિગતવાર
14. પાટણ13264024641420491851441282734વિગતવાર
15. છોટાઉદેપુર9981102385719371793401000000વિગતવાર
16. ભાવનગર101460720861120251767452799083વિગતવાર
17. ભરુચ51592611537817621676400309808વિગતવાર
18. સુરેન્દ્રનગર389111134874618831671477213692વિગતવાર
19. અમરેલી64075518660718801649410261011વિગતવાર
20. નર્મદા223125234553216901493284490000વિગતવાર
21. જુનાગઢ10903595255119541466375418770વિગતવાર
22. રાજકોટ13612513413617501433453628499વિગતવાર
23. વલસાડ33284133360113961352324467271વિગતવાર
24. તાપી4411278820912941280387798746વિગતવાર
25. ગાંધીનગર58280223531514121227219393114વિગતવાર
26. નવસારી979585724312161179270010073વિગતવાર
27. ગીર સોમનાથ51458318844413191050250806620વિગતવાર
28. જામનગર699338491601154961237594094વિગતવાર
29. મોરબી44940444153954744204619274વિગતવાર
30. દેવભૂમિ દ્વારકા52820069194877740215175436વિગતવાર
31. બોટાદ453258141323875731190541047વિગતવાર
32. ડાંગ35522047139656592232664500વિગતવાર
33. પોરબંદર45116450136713577176432512વિગતવાર
Total3219523447587518668683316058912436311316વિગતવાર