વર્ચ્યુલ કી-બોડઁ (ગુજરાતી યુનીકોડ)
 
કનવર્ટ
Courtesy : National Informatics Centre