પ્લાન એસ્ટીમેટ વખતે તથા ખર્ચની એન્ટ્રી અખતે કામના ફોટા અપલોડ કરવા   કામનુ સ્થળ ગુગલ મેપમાં જોવા માટે કામના લેટીટયુડ લોન્જીટીયુડની એન્ટ્રી પ્લાન એસ્ટીમેટ વખતે કરવી DPO લોગીન થી કામના લેટીટયુડ લોન્જીટીયુડની એન્ટ્રી UTC મોકલવાના મેનુમાંથી કરવી      Your Last Login was on 10/12/18 17:24:25 to 17:47:56 from IP No.10.84.84.3     
જીલ્‍લો
યુઝર પ્રકાર  
યુઝર
પાસવર્ડ   Login Roll For Scheme
તમારો જીલ્લો, યુઝર પ્રકાર, યુઝર પસંદ કરી તમારો પાસવર્ડ અને પીળા કલરમા દેખાતો કેપ્ચા કોડ નાખી લોગીન પર કલીક કરો
Plan Better, Implement The Best    Designed & Developed by National Informatics Centre