HyperLink ગ્રાન્ટ વપરાશની મુદતમાં હુકમ મુજબ ફેરફાર થઇ ગયો હોય હવે ખર્ચની એન્ટ્રી થઇ શકે છે. તાલુકા ફેર થયેલ ગામોની જુના તાલુકામાં કરેલ નવા વર્ષોની એન્ટ્રી નાવા તાલુકામાં ટ્રાન્સફર કરી આપેલ છે. DPO લોગીનથી નવા તાલુકામાં ઘટતા ગામો ઉમેરી નવા કામોની એન્ટ્રી ચાલુ કરી શકોછો. આવા ગામોમાં જુના તાલુકામા નાવા વર્ષોની એન્ટ્રી કરેલ હોયતો તે ટ્રાન્સફર કરવા જેતે ગામનો જુના તાલુકામાનો કોડ તથા નવા તાલુકામાં ઉમેરેલ ગામનો નવો કોડ gujjun@nic.in માં મેલ કરી દેશો. નવા જીલ્લા / તાલુકાનું સેટઅપ થઇ ગએલ છે. Your Last Login was on 30/11/15 16:34:29 to ...LIVE...!! from IP No.103.234.162.248
જીલ્‍લો
યુઝર પ્રકાર  
યુઝર
પાસવર્ડ   Login Roll For Scheme
Plan Better, Implement The Best Designed & Developed by National Informatics Centre