હવે 2 પ્રકારના MLA લોગીન છે. નવા સીમાંકન પછીના MLA લોગીન નંબર સાથેના છે દા.ત. 90 સોમનાથ. નવા લોગીન થી 2013-14 પછીની જ દરખાસ્તો થશે તેમજ જુના લોગીનથી 2012-13 સુધીની જ દરખાસ્તો થશે. નવા જીલ્લા / તાલુકાનું સેટઅપ બાકી હોય હાલ પેરેંટ જીલ્લા / તાલુકામાં એન્ટ્રી કરવી, નવુ સેટઅપ થયે આપે કરેલ બધી એન્ટ્રી લાગુ પડતા તાલુકા / જીલ્લામાં ટ્રાન્સફર થઇ જશે Your Last Login was on 30/03/15 14:33:46 to ...LIVE...!! from IP No.164.100.53.45
જીલ્‍લો
યુઝર પ્રકાર  
યુઝર
પાસવર્ડ   Login Roll For Scheme
Plan Better, Implement The Best Designed & Developed by National Informatics Centre