હવે 2 પ્રકારના MLA લોગીન છે. નવા સીમાંકન પછીના MLA લોગીન નંબર સાથેના છે દા.ત. 90 સોમનાથ. નવા લોગીન થી 2013-14 પછીની જ દરખાસ્તો થશે તેમજ જુના લોગીનથી 2012-13 સુધીની જ દરખાસ્તો થશે. આ પ્રોગ્રામમાં ત્રણ નવી લોન્ચ થયેલ યોજનાઓનો સમાવેશ કરેલ છે 1. એટીવીટી, 2. એટીવીટી પ્રાંત વીવેકાધીન, 3. નગરપાલીકા વીવેકાધીન નગરપાલીકા વીવેકાધીન ગ્રાન્ટના કામોની દરખાસ્ત કરવા માટે ચીફ ઓફીસરના લોગીનનો ઉપયોગ કરો ATVT ગ્રાન્ટના કામોની દરખાસ્ત કરવા માટે પ્રાંત અધીકારી તથા કલ્સટર અધીકારીના લોગીનનો ઉપયોગ કરો Your Last Login was on 30/07/14 12:18:27 to ...LIVE...!! from IP No.10.150.3.75
જીલ્‍લો
યુઝર પ્રકાર  
યુઝર
પાસવર્ડ
Plan Better, Implement The Best Designed & Developed by National Informatics Centre