રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 42Total Visitors are 1091532Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
4રાજકોટ9400વિગતવાર
5પોરબંદર396350000વિગતવાર
6જુનાગઢ81200000વિગતવાર
7અમરેલી800વિગતવાર
8ભાવનગર339724350વિગતવાર
10અમદાવાદ38261272065વિગતવાર
11ગાંધીનગર9100વિગતવાર
16પંચમહાલ200વિગતવાર
22વડોદરા2900વિગતવાર
26વલસાડ5072099000વિગતવાર
33નવસારી900વિગતવાર
41અરવલ્લી43408820000વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ48110945વિગતવાર
44મોરબી1261800000વિગતવાર
46મહિસાગર7500વિગતવાર
Work on Map HyperLink