રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 5Total Visitors are 1299175Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ30418635004706વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર1505422659047વિગતવાર
3જામનગર135339050870વિગતવાર
4રાજકોટ3279526564277વિગતવાર
5પોરબંદર756512483000વિગતવાર
6જુનાગઢ265567707808વિગતવાર
7અમરેલી40919334020462વિગતવાર
8ભાવનગર33422342906076વિગતવાર
10અમદાવાદ37724036579591વિગતવાર
11ગાંધીનગર42931240854957વિગતવાર
12મહેસાણા58114517272311વિગતવાર
13પાટણ5300વિગતવાર
14બનાસકાંઠા31511028050239વિગતવાર
15સાબરકાંઠા1949718664026વિગતવાર
16પંચમહાલ44329234097900વિગતવાર
17દાહોદ29524138081404વિગતવાર
19ખેડા87764963111077વિગતવાર
20આણંદ74532442716683વિગતવાર
22વડોદરા55525144280240વિગતવાર
23સુરત301328697915વિગતવાર
24ભરુચ22717533300632વિગતવાર
26વલસાડ21820547589000વિગતવાર
31ડાંગ605114075500વિગતવાર
32નર્મદા1219110390000વિગતવાર
33નવસારી25020635655428વિગતવાર
34તાપી1079412102500વિગતવાર
41અરવલ્લી14010520348000વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ17412627432497વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર3041198969000વિગતવાર
44મોરબી59174337130વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા743210706550વિગતવાર
46મહિસાગર52922516514740વિગતવાર
47બોટાદ62388212800વિગતવાર
Work on Map HyperLink