રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 6Total Visitors are 697122 Since 17-Jun-08Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
5પોરબંદર100વિગતવાર
10અમદાવાદ9300વિગતવાર
16પંચમહાલ900વિગતવાર
33નવસારી3300વિગતવાર
ATVT ગ્રામ મુલાકાત ATVT 32s Stamp Duty HyperLink