રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 4Total Visitors are 1799524Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ2657012368332વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર1688529424046વિગતવાર
3જામનગર1723499180વિગતવાર
4રાજકોટ1537718263457વિગતવાર
5પોરબંદર1278521607000વિગતવાર
6જુનાગઢ2225711198553વિગતવાર
7અમરેલી43712427161380વિગતવાર
8ભાવનગર2029825575939વિગતવાર
10અમદાવાદ53415225370387વિગતવાર
11ગાંધીનગર66521312380017વિગતવાર
12મહેસાણા26411018080000વિગતવાર
13પાટણ1351100000વિગતવાર
14બનાસકાંઠા2004618500000વિગતવાર
15સાબરકાંઠા39397425000વિગતવાર
16પંચમહાલ195687803900વિગતવાર
17દાહોદ52640628400749વિગતવાર
19ખેડા41033238267590વિગતવાર
20આણંદ40213619403005વિગતવાર
22વડોદરા30611523942732વિગતવાર
23સુરત11910311491468વિગતવાર
24ભરુચ1706414464900વિગતવાર
26વલસાડ13511931448000વિગતવાર
31ડાંગ392210790000વિગતવાર
32નર્મદા4900વિગતવાર
33નવસારી18713621601250વિગતવાર
34તાપી876318245000વિગતવાર
41અરવલ્લી24119339230000વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ141226899700વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર2200વિગતવાર
44મોરબી107217040000વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા63649000વિગતવાર
46મહિસાગર29018611849000વિગતવાર
47બોટાદ51112354000વિગતવાર
Work on Map HyperLink