રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 476Total Visitors are 938195 Since 17-Jun-08Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
2સુરેન્દ્રનગર10100વિગતવાર
3જામનગર625113154408વિગતવાર
4રાજકોટ44726951600784વિગતવાર
5પોરબંદર907517137500વિગતવાર
6જુનાગઢ53534341527159વિગતવાર
7અમરેલી40026734849416વિગતવાર
8ભાવનગર65847871966147વિગતવાર
10અમદાવાદ56024935438799વિગતવાર
11ગાંધીનગર213133524600વિગતવાર
12મહેસાણા37400વિગતવાર
13પાટણ14114025355000વિગતવાર
14બનાસકાંઠા3761700000વિગતવાર
15સાબરકાંઠા22223496645વિગતવાર
16પંચમહાલ38429126256600વિગતવાર
17દાહોદ13461648469વિગતવાર
19ખેડા17800વિગતવાર
20આણંદ28111514858459વિગતવાર
22વડોદરા28518732302675વિગતવાર
23સુરત336325434900વિગતવાર
24ભરુચ9000વિગતવાર
26વલસાડ32429650000000વિગતવાર
31ડાંગ252510000000વિગતવાર
32નર્મદા3200વિગતવાર
33નવસારી36434835103760વિગતવાર
41અરવલ્લી27022327647155વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ23414628752945વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર16014518893573વિગતવાર
44મોરબી896213716556વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા1278317764950વિગતવાર
46મહિસાગર43520414754273વિગતવાર
47બોટાદ1319017005237વિગતવાર
ATVT ગ્રામ મુલાકાત Work on Map ATVT 32s Stamp Duty HyperLink