રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 753Total Visitors are 1157299Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ140225021962વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર662612296250વિગતવાર
4રાજકોટ146205950000વિગતવાર
5પોરબંદર69438280000વિગતવાર
6જુનાગઢ876950000વિગતવાર
7અમરેલી126438859250વિગતવાર
8ભાવનગર138343695850વિગતવાર
10અમદાવાદ124658691436વિગતવાર
11ગાંધીનગર216163148100વિગતવાર
12મહેસાણા8300વિગતવાર
16પંચમહાલ514810684900વિગતવાર
17દાહોદ71393573000વિગતવાર
19ખેડા174869999038વિગતવાર
22વડોદરા2496710664319વિગતવાર
23સુરત103863000વિગતવાર
24ભરુચ2751736632વિગતવાર
26વલસાડ1368219944000વિગતવાર
31ડાંગ44225557500વિગતવાર
33નવસારી1637912201300વિગતવાર
34તાપી15153540000વિગતવાર
41અરવલ્લી666615000000વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ130241323045વિગતવાર
44મોરબી17123600000વિગતવાર
46મહિસાગર13519660250વિગતવાર
47બોટાદ42185000વિગતવાર
Work on Map HyperLink