રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 1098Total Visitors are 1646556Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ7200વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર492110289900વિગતવાર
4રાજકોટ474675000વિગતવાર
5પોરબંદર976515756570વિગતવાર
6જુનાગઢ22111104425વિગતવાર
7અમરેલી136112210000વિગતવાર
8ભાવનગર46195065011વિગતવાર
10અમદાવાદ14122100700વિગતવાર
11ગાંધીનગર477401983017વિગતવાર
12મહેસાણા131163550000વિગતવાર
13પાટણ6900વિગતવાર
14બનાસકાંઠા361500000વિગતવાર
16પંચમહાલ10631050000વિગતવાર
17દાહોદ1714513833588વિગતવાર
19ખેડા19811011220403વિગતવાર
20આણંદ300વિગતવાર
22વડોદરા160204199800વિગતવાર
23સુરત100વિગતવાર
24ભરુચ251400000વિગતવાર
26વલસાડ606016728000વિગતવાર
31ડાંગ221500000વિગતવાર
33નવસારી351100000વિગતવાર
41અરવલ્લી18813929379090વિગતવાર
44મોરબી2462040000વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા300વિગતવાર
46મહિસાગર22200વિગતવાર
47બોટાદ14130000વિગતવાર
Work on Map HyperLink