રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 22Total Visitors are 967879 Since 17-Jun-08Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
2સુરેન્દ્રનગર15400વિગતવાર
3જામનગર625113154408વિગતવાર
4રાજકોટ45428755005145વિગતવાર
5પોરબંદર908619337500વિગતવાર
6જુનાગઢ54437447169759વિગતવાર
7અમરેલી52027536649216વિગતવાર
8ભાવનગર66248673500072વિગતવાર
10અમદાવાદ56027837954818વિગતવાર
11ગાંધીનગર213133524600વિગતવાર
12મહેસાણા37400વિગતવાર
13પાટણ14114025355000વિગતવાર
14બનાસકાંઠા3761700000વિગતવાર
15સાબરકાંઠા29429439989263વિગતવાર
16પંચમહાલ60348543421200વિગતવાર
17દાહોદ52561648469વિગતવાર
19ખેડા1791100000વિગતવાર
20આણંદ28111514858459વિગતવાર
22વડોદરા63663481653260વિગતવાર
23સુરત59328427770582વિગતવાર
24ભરુચ1966812530000વિગતવાર
26વલસાડ32429650000000વિગતવાર
31ડાંગ252510000000વિગતવાર
32નર્મદા3900વિગતવાર
33નવસારી36634835103760વિગતવાર
41અરવલ્લી27524029297155વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ25515931324145વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર16014518893573વિગતવાર
44મોરબી946514366556વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા1298819618150વિગતવાર
46મહિસાગર43520414754273વિગતવાર
47બોટાદ1318916805237વિગતવાર
ATVT ગ્રામ મુલાકાત Work on Map ATVT 32s Stamp Duty HyperLink