રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 1128Total Visitors are 1233291Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ27113024562899વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર1265021482850વિગતવાર
3જામનગર73235350570વિગતવાર
4રાજકોટ2964311914277વિગતવાર
5પોરબંદર725810698300વિગતવાર
6જુનાગઢ212406041562વિગતવાર
7અમરેલી36512122760250વિગતવાર
8ભાવનગર30016428652928વિગતવાર
10અમદાવાદ34111817067499વિગતવાર
11ગાંધીનગર41924329477901વિગતવાર
12મહેસાણા365738642311વિગતવાર
14બનાસકાંઠા14600વિગતવાર
15સાબરકાંઠા1065110519891વિગતવાર
16પંચમહાલ44111518007900વિગતવાર
17દાહોદ28217826740938વિગતવાર
19ખેડા63534636737905વિગતવાર
20આણંદ46126734919785વિગતવાર
22વડોદરા46920133956159વિગતવાર
23સુરત8161490777વિગતવાર
24ભરુચ1395611645632વિગતવાર
26વલસાડ17715535764000વિગતવાર
31ડાંગ524511987500વિગતવાર
32નર્મદા91343245000વિગતવાર
33નવસારી20217029915978વિગતવાર
34તાપી16164040000વિગતવાર
41અરવલ્લી1289518938000વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ1578217203297વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર143513000000વિગતવાર
44મોરબી39113500000વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા59279706550વિગતવાર
46મહિસાગર2001139057590વિગતવાર
47બોટાદ47347413300વિગતવાર
Work on Map HyperLink