રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 307Total Visitors are 753998 Since 17-Jun-08Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
3જામનગર11550000વિગતવાર
4રાજકોટ116111758600વિગતવાર
5પોરબંદર4600વિગતવાર
6જુનાગઢ1700વિગતવાર
7અમરેલી104425000વિગતવાર
8ભાવનગર351402000વિગતવાર
10અમદાવાદ300143076250વિગતવાર
11ગાંધીનગર2900વિગતવાર
16પંચમહાલ900વિગતવાર
19ખેડા8400વિગતવાર
20આણંદ11600વિગતવાર
22વડોદરા8400વિગતવાર
23સુરત18000વિગતવાર
24ભરુચ600વિગતવાર
26વલસાડ13300વિગતવાર
33નવસારી11300વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ9300વિગતવાર
44મોરબી5000વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા43399000વિગતવાર
46મહિસાગર16500વિગતવાર
47બોટાદ523599898વિગતવાર
ATVT ગ્રામ મુલાકાત ATVT 32s Stamp Duty HyperLink