રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 654Total Visitors are 890299 Since 17-Jun-08Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
2સુરેન્દ્રનગર9200વિગતવાર
3જામનગર554511725308વિગતવાર
4રાજકોટ37213923251684વિગતવાર
5પોરબંદર47429987500વિગતવાર
6જુનાગઢ32718025600261વિગતવાર
7અમરેલી142827439164વિગતવાર
8ભાવનગર51825140579718વિગતવાર
10અમદાવાદ49821529085852વિગતવાર
11ગાંધીનગર213133524600વિગતવાર
12મહેસાણા37400વિગતવાર
13પાટણ14114025355000વિગતવાર
14બનાસકાંઠા3761700000વિગતવાર
15સાબરકાંઠા22223496645વિગતવાર
16પંચમહાલ36214016575100વિગતવાર
17દાહોદ13461648469વિગતવાર
19ખેડા17800વિગતવાર
20આણંદ28111514858459વિગતવાર
22વડોદરા25315525856675વિગતવાર
23સુરત1453935000વિગતવાર
24ભરુચ3100વિગતવાર
26વલસાડ29124639647251વિગતવાર
31ડાંગ252510000000વિગતવાર
33નવસારી35815219958760વિગતવાર
41અરવલ્લી1509013020000વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ2046313733000વિગતવાર
44મોરબી895111796156વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા70447079040વિગતવાર
46મહિસાગર35620414754273વિગતવાર
47બોટાદ1026813036398વિગતવાર
ATVT ગ્રામ મુલાકાત Work on Map ATVT 32s Stamp Duty HyperLink