રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 11Total Visitors are 1846768Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ2789119406022વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર17611637343356વિગતવાર
3જામનગર206161589380વિગતવાર
4રાજકોટ2128018806132વિગતવાર
5પોરબંદર1278721950000વિગતવાર
6જુનાગઢ2567015545703વિગતવાર
7અમરેલી45018337660680વિગતવાર
8ભાવનગર23113735536889વિગતવાર
10અમદાવાદ72822643198642વિગતવાર
11ગાંધીનગર66530324469717વિગતવાર
12મહેસાણા30219728848000વિગતવાર
13પાટણ1361175000વિગતવાર
14બનાસકાંઠા25912037700000વિગતવાર
15સાબરકાંઠા39397425000વિગતવાર
16પંચમહાલ24015916983900વિગતવાર
17દાહોદ64646241559610વિગતવાર
19ખેડા48234339827580વિગતવાર
20આણંદ53116524314105વિગતવાર
22વડોદરા35911523942732વિગતવાર
23સુરત21310311459258વિગતવાર
24ભરુચ17513024829900વિગતવાર
26વલસાડ13613034398000વિગતવાર
31ડાંગ393714865000વિગતવાર
32નર્મદા5800વિગતવાર
33નવસારી24317129055500વિગતવાર
34તાપી926518945000વિગતવાર
41અરવલ્લી25519840030000વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ1999212120050વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર22222295000વિગતવાર
44મોરબી112339981030વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા75999000વિગતવાર
46મહિસાગર32025618735378વિગતવાર
47બોટાદ67112354000વિગતવાર
Work on Map HyperLink