રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 707Total Visitors are 836682 Since 17-Jun-08Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
3જામનગર34256700768વિગતવાર
4રાજકોટ2097316343400વિગતવાર
5પોરબંદર47358090000વિગતવાર
6જુનાગઢ2145911023223વિગતવાર
7અમરેલી83453871743વિગતવાર
8ભાવનગર22810817202377વિગતવાર
10અમદાવાદ42113618355130વિગતવાર
11ગાંધીનગર212133524600વિગતવાર
14બનાસકાંઠા1100વિગતવાર
15સાબરકાંઠા22223496645વિગતવાર
16પંચમહાલ1000વિગતવાર
17દાહોદ13461648469વિગતવાર
19ખેડા17800વિગતવાર
20આણંદ133608133308વિગતવાર
22વડોદરા153598641000વિગતવાર
23સુરત1453935000વિગતવાર
24ભરુચ1200વિગતવાર
26વલસાડ29121734400000વિગતવાર
31ડાંગ252510000000વિગતવાર
33નવસારી28913316842760વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ1185812683000વિગતવાર
44મોરબી84398856756વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા29243360290વિગતવાર
46મહિસાગર29512610030273વિગતવાર
47બોટાદ93407579898વિગતવાર
ATVT ગ્રામ મુલાકાત ATVT 32s Stamp Duty HyperLink