રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 3Total Visitors are 1759803Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ164538768332વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર1384118021112વિગતવાર
3જામનગર10400વિગતવાર
4રાજકોટ1505312081957વિગતવાર
5પોરબંદર1198020157000વિગતવાર
6જુનાગઢ128375285553વિગતવાર
7અમરેલી3766815241580વિગતવાર
8ભાવનગર1457016882039વિગતવાર
10અમદાવાદ45010218021890વિગતવાર
11ગાંધીનગર498656458017વિગતવાર
12મહેસાણા1639415030000વિગતવાર
13પાટણ1351100000વિગતવાર
14બનાસકાંઠા892713100000વિગતવાર
15સાબરકાંઠા100વિગતવાર
16પંચમહાલ134475798900વિગતવાર
17દાહોદ50340226682227વિગતવાર
19ખેડા38627732517385વિગતવાર
20આણંદ26311616555570વિગતવાર
22વડોદરા20711223245932વિગતવાર
23સુરત101485155000વિગતવાર
24ભરુચ182367109900વિગતવાર
26વલસાડ13210328648000વિગતવાર
31ડાંગ222210790000વિગતવાર
33નવસારી15710014708000વિગતવાર
34તાપી464613215000વિગતવાર
41અરવલ્લી24117937430000વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ105113250000વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર100વિગતવાર
44મોરબી93206040000વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા52549000વિગતવાર
46મહિસાગર25818511649000વિગતવાર
47બોટાદ31101854000વિગતવાર
Work on Map HyperLink