રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 2Total Visitors are 1520200Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
4રાજકોટ700વિગતવાર
6જુનાગઢ200વિગતવાર
10અમદાવાદ200વિગતવાર
14બનાસકાંઠા100વિગતવાર
16પંચમહાલ100વિગતવાર
17દાહોદ100વિગતવાર
23સુરત100વિગતવાર
31ડાંગ100વિગતવાર
33નવસારી100વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ100વિગતવાર
Work on Map HyperLink