રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 24Total Visitors are 1127032Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
2સુરેન્દ્રનગર3021000000વિગતવાર
4રાજકોટ1132250000વિગતવાર
5પોરબંદર58214710000વિગતવાર
6જુનાગઢ733600000વિગતવાર
7અમરેલી11600વિગતવાર
8ભાવનગર112292848850વિગતવાર
10અમદાવાદ97281782343વિગતવાર
11ગાંધીનગર92101948500વિગતવાર
12મહેસાણા600વિગતવાર
16પંચમહાલ28256074900વિગતવાર
19ખેડા174869999038વિગતવાર
22વડોદરા182202500000વિગતવાર
23સુરત21300000વિગતવાર
26વલસાડ1294610044000વિગતવાર
31ડાંગ2200વિગતવાર
33નવસારી84628118000વિગતવાર
41અરવલ્લી666615000000વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ122241323045વિગતવાર
44મોરબી1282800000વિગતવાર
46મહિસાગર7500વિગતવાર
47બોટાદ100વિગતવાર
Work on Map HyperLink