રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 777Total Visitors are 1057473 Since 17-Jun-08Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
4રાજકોટ6300વિગતવાર
6જુનાગઢ100વિગતવાર
8ભાવનગર600વિગતવાર
10અમદાવાદ2524927065વિગતવાર
11ગાંધીનગર6500વિગતવાર
16પંચમહાલ200વિગતવાર
26વલસાડ121500000વિગતવાર
33નવસારી100વિગતવાર
41અરવલ્લી2300વિગતવાર
46મહિસાગર100વિગતવાર
ATVT ગ્રામ મુલાકાત Work on Map ATVT 32s Stamp Duty HyperLink