રાષ્ટ્રીય પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી દરમ્યાન થયેલ ખાત મુહર્ત કામોની સમરીCurrent live sessions are 17Total Visitors are 1886918Print જીલ્‍લાવાર કામની સંખ્યા તથા રકમ Plan Better, Implement The BestDesigned & Developed by National Informatics CentreAcrobatReader DownloadFont DownloadVirtual Keyboard (Unicode)જીલ્‍લોકામ નંબર
કોડ નંબરજિલ્લોદરખાસ્ત થયેલ કામોની સંખ્યાવ.મ.આપેલ કામની સંખ્‍યારકમ 
1કચ્છ30612727569062વિગતવાર
2સુરેન્દ્રનગર19711637343356વિગતવાર
3જામનગર238293559580વિગતવાર
4રાજકોટ2278620410515વિગતવાર
5પોરબંદર1289723576000વિગતવાર
6જુનાગઢ26511025807703વિગતવાર
7અમરેલી46924446826329વિગતવાર
8ભાવનગર24415942906889વિગતવાર
10અમદાવાદ73426349545267વિગતવાર
11ગાંધીનગર69037133717217વિગતવાર
12મહેસાણા38323734158000વિગતવાર
13પાટણ1361175000વિગતવાર
14બનાસકાંઠા26818453300000વિગતવાર
15સાબરકાંઠા40407485000વિગતવાર
16પંચમહાલ40818118943900વિગતવાર
17દાહોદ65649146544641વિગતવાર
19ખેડા51135641202355વિગતવાર
20આણંદ58217726347865વિગતવાર
22વડોદરા42112827100032વિગતવાર
23સુરત21510311459258વિગતવાર
24ભરુચ17713325579900વિગતવાર
26વલસાડ13613134898000વિગતવાર
31ડાંગ393714865000વિગતવાર
32નર્મદા6800વિગતવાર
33નવસારી25618932514500વિગતવાર
34તાપી946920545000વિગતવાર
41અરવલ્લી26521242265000વિગતવાર
42ગીર સોમનાથ2064412390650વિગતવાર
43છોટાઉદેપુર22222295000વિગતવાર
44મોરબી1505014631030વિગતવાર
45દેવભૂમિ દ્વારકા115999000વિગતવાર
46મહિસાગર39328420421678વિગતવાર
47બોટાદ65204899700વિગતવાર
Work on Map HyperLink